Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer - förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet Diarienummer: U2012/2998/UH

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och innehåller förslag om ny modell för att uppnå en jämnare könsfördelning bland professorer. Samtliga lärosäten med statlig huvudman samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping föreslås få i uppdrag att utifrån respektive lärosätes egna förutsättningar själva beräkna och göra en bedömning av ett mål för andelen nyrekryterade professorer som är kvinnor. Målet bör fastställas i dialog med regeringen och slås fast i lärosätets regleringsbrev. Dialogen sker lämpligast i samband med myndighetsdialogen. Modellen föreslås kunna tillämpas från och med år 2015. Målperioden ska löpa i intervaller på tre år.