En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet Diarienummer: U2014/4873/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Obligatoriska bedömningsstöd

Grundläggande färdigheter i svenska och matematik är en förutsättning för att klara skolan. Det finns därför anledning att fokusera insatserna av bedömningar och bedömningsstöd under de tidigare årskurserna i grundskolan. Promemorians förslag att införa krav på användning av bedömningsstöd i läs och skrivutveckling i årskurs 1 avspeglar vikten av att alla tidigt ska nå god förmåga i läsning och skrivning. En bred användning av bedömningsstöd kan aktivt bidra till att tidigt identifiera behov och ge möjlighet att sätta in stödåtgärder för de elever som inte bedöms nå kunskapskraven i årskurs 3. Kravet på användning av bedömningsstöd i matematik avspeglar behovet av att förbättra resultaten i matematik genom att en tydlig progression kan dokumenteras för varje elev.

Att tillämpa nationellt fastställda bedömningsstöd i skolan främjar likvärdighet i lärarnas bedömningar av elevernas kunskapsutveckling. Nationellt fastställda bedömningsstöd främjar även det kollegiala arbetet genom att gemensamma begrepp och mallar används i bedömningen vilket i sin tur bör kunna ge en högre kvalitet i bedömningarna.

Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1

Ett införande av kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 motiveras av att förmågan att läsa och skriva är starkt förknippad med att lyckas i skolan och därmed även möjligheten att senare etablera sig socialt och på arbetsmarknaden. Varje barn som inte tidigt når tillräcklig automaticitet i läsningen riskerar att under den fortsatta skolgången få kämpa för att hänga med och klara de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen. En löpande uppföljning av i vilken uträckning eleverna når kunskapskravet i läsförståelse kan visa om undervisningen motsvarar kraven enligt skollagen. Införandet av ett sådant kunskapskrav aktualiserar samtidigt skollagens krav på åtgärder på skol, klassrums och elevnivå i de fall elever riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Förslaget till kunskapskrav i läsförståelse bör konstrueras i samklang med det obligatoriska bedömningsstödet i läs och skrivutveckling liksom kunskapskravet för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk.

Betyg från årskurs 4

Betyg föreslås införas i årskurs 4 och 5 i grundskolan och motsvarande skolformer. Detta ska ses som ytterligare en del i det som behövs för att utveckla bedömningskulturen i skolan. Förslaget innebär att svenska elever kommer att få betyg vid samma ålder som i de flesta andra OECD-länder. Betyg ger en tydligare kommunikation mellan skola, elev och föräldrar. Ett tidigt införande av betyg ger en tydlighet av målen för utbildningen för eleverna vilket är av särskild betydelse för barn från miljöer med begränsad utbildningstradition. Effekten av tidigare betyg fokuserar skolans process kring vad som ska uppnås och medför att varje lärare blir tvungen förtydliga sin bild av utbildningens resultat. När betyg införs i årskurs 4 och 5 finns inte längre behovet av skriftliga individuella utvecklingsplaner i dessa årskurser.