Strategi för särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 2014-2017

Denna strategi styr användningen av medel som anslås under anslagsposten särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och medel som anslås under anslag 1:1 Biståndsverksamhet i regleringsbrev avseende Folke Bernadotteakademin för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2014 - 2017.

Ladda ner:

Verksamheten inom ramen för strategin syftar till att bidra till frihet från förtryck genom stärkande av mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratisering och rättsstatens principer.

Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck

Med fokus på särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

 • Stärkta förutsättningar för förändringsaktörer att arbeta för demokratisering och respekt för opinionsfriheterna (yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations- förenings- och religionsfriheten).
 • Stärkta förutsättningar för kvinnor att utöva rätten till yttrandefrihet, vara aktiva aktörer i demokratiseringsprocesser och utöva inflytande över offentligt beslutsfattande.
 • Ökade möjligheter för enskilda individer, grupper och civilsamhällesorganisationer att skapa, inhämta och sprida information via internet och annan informations- och kommunikationsteknologi (ICT).
 • Stärkta positioner och ökad trygghet för utsatta frihets- och demokratikämpar, särskilt i världens mest ofria länder.

Med fokus på globala insatser för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratisk utveckling och rättsstatens principer

 • Ökat genomslag för svenska prioriteringar för mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratisk utveckling och rättsstatens principer.
 • Stärkta globala förändringsaktörer som arbetar för demokratisering, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.
 • Ökat åtnjutande av de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transexuella personer (hbt-personer).
 • Stärkta globala organisationer som verkar för jämställdhet, kvinnors organisering, deltagande och inflytande i politiska processer.
 • Stärkta organisationer och nätverk på global nivå som verkar för demokratisk utveckling.

Med fokus på stöd till valobservationsinsatser som Folke Bernadotteakademin har i uppdrag att genomföra

 • Ökat antal medborgare som utövar sin rösträtt i fria och rättvisa val.
 • Ökat antal oberoende och trovärdiga val.