Rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas

Regeringen gav den 17 mars 2016 Claes Stråth uppdraget att som förhandlingsledare efter samråd med företrädare för parter på hyresbostadsmarknaden - Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet (Hyresgästföreningen) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) - identifiera eventuella behov och ta fram förslag om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.

Ladda ner:

Uppdraget

Uppdraget var utformat så att förslag skulle vara inriktade på att öka effektiviteten på olika delar av hyresbostadsmarknaden och att utveckla hyresrätten som boendeform, men också förbättra transparensen när det gäller hur hyrorna sätts och hur hyresstrukturen ser ut med avseende på olika bruksvärdesegenskaper. Förslagen kunde avse åtaganden från bostadsmarknadens olika parter inom ramen för bruksvärdes- och förhandlingssystemet när det gäller hur befintligt regelverk ska tillämpas.

Förslagen kunde även avse andra åtgärder, inbegripet åtgärder som kunde komma att kräva författningsändringar. Förslag förutsatte att parterna på hyresbostadsmarknaden ställde sig bakom dessa. Centrala frågeställningar i uppdraget var hyressättningens betydelse för bl.a. bostadsbyggandet, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden.Grundläggande var även att säkerställa hyresgästernas trygghet, inte minst besittningsskyddet, och beakta effekter på segregationen på bostadsmarknaden.

Behov av utveckling

Hyressättning är en av många omständigheter som kan ha betydelse för bostadsbyggande, bristen på hyresbostäder och rörligheten på bostadsmarknaden. En väl fungerande hyresbostadsmarknad handlar inte bara om hyressättning utan på en mängd andra faktorer, såsom hur jämbördiga skattevillkoren är mellan upplåtelseformerna, hur höga bygg- och markkostnaderna är, hur konkurrensförhållandena mellan entreprenörer och förvaltare ser ut, samt vilken betalningsvilja som finns för hyresrätter jämfört med andra upplåtelseformer.

Systemet för hyressättning är komplicerat och beror av många faktorer. Det parterna ansvarar för och vad de förfogar över kan endast lösa en mindre del av problemen på bostadsmarknaden. Vi kan konstatera att det inte har varit möjligt att lägga fram förslag som samtliga parter på hyresbostadsmarknaden ställer sig bakom.