Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ecuador

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ecuador samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Regeringen har gjort framsteg i implementeringen av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Fattigdomen är dock fortfarande utbredd. Statliga satsningar på utbildning samt vård och omsorg har gett resultat, även om skillnader i tillgång består. Respekten för kvinnors och barns rättigheter har stärkts. Det utbredda könsrelaterade våldet utgör en stor utmaning. Trots en positiv utveckling har Ecuador fortfarande en av de högsta nivåerna av barnarbete i Sydamerika.

Korruption och straffrihet skadar förtroendet för rättsstaten och demokratin trots åtgärder från regeringen. Makten koncentreras hos regeringen och varken den lagstiftande eller dömande statsmakten anses vara fullt oberoende. Yttrandefriheten har begränsats, inte minst på grund av en ny repressiv kommunikationslag. Säkerhetsstyrkor uppgetts ha brukat övervåld vid regeringskritiska demonstrationer.

Urfolk ges laglig rätt att delta i beslut som rör exploatering av naturresurser på deras mark och att ta del av intäkter från dessa projekt. Missnöje över regeringens bristande implementering av denna rättighet har lett till stora protestmarscher.

I april 2016 krävde en jordbävning över 660 personers liv i Ecuador. Ytterligare tusentals personer skadades eller blev hemlösa. Återuppbyggnaden har fått stora effekter på ekonomin. Respekten för mänskliga rättigheter blev åsidosatt när nya utmaningar uppstod som en följd av katastrofen, och inte minst gällande skyddet av barns rättigheter, rättigheter för utsatta människor i humanitära kriser samt rätten till bostad.

HBTQ-personer, afro-ecuadorianer, flyktingar och personer med funktionsnedsättning diskrimineras inom flera samhällssektorer. Ecuador välkomnar flyktingar i stor utsträckning.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.