Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Luxemburg

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Luxemburg samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Luxemburg är situationen för de mänskliga rättigheterna god. Landet har ratificerat ett stort antal instrument om de mänskliga rättigheterna, både på europeisk och global nivå och god dialog och samverkan föreligger mellan Luxemburg och de FN-kommittéer som övervakar tillämpningen av konventionerna.

En allmän ombudsman, liksom en ombudskommitté för barns rättigheter, finns etablerade i landet och ett konsultativt råd för mänskliga rättigheter lämnar en årlig rapport till regeringen.

Trots att kvinnor och män är lika inför lagen, även inom arbetsrätten där det finns en lag om lika lön, förekommer diskriminering och löneskillnader. Regeringen arbetar aktivt med informationskampanjer och olika initiativ för att uppnå bättre jämställdhet i arbetslivet.

Luxemburg förekommer som destinationsland för människohandel. Tvångsarbete genom prostitution förekommer, liksom för hushållsarbete, tiggeri och i byggbranschen. En särskild kommitté för samordning av åtgärder mot människohandel har bildats. Europarådet har uppmanat Luxemburg att även ta fram en handlingsplan mot all form av människohandel.

Samkönade par har möjlighet att ingå äktenskap och att adoptera barn i Luxemburg och i januari 2015 genomfördes den första samkönade bröllopsceremonin i Luxemburg.

Det ökade antalet asylsökanden under 2015 har inneburit praktiska svårigheter att finna lämpliga boenden. Vidare är asylprövningsprocessen långsam enligt människorättsorganisationer. Problem med överbeläggning på Luxemburgs hittills enda fängelse leder till att vuxna och barn som väntar på utvisning ibland placeras tillsammans.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.