Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Myanmar

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Myanmar samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Myanmar har genomgått stora positiva förändringar de senaste åren och sedan 2011 är landet inne i en övergångsfas mot ökad demokratisering. Respekten för de mänskliga rättigheterna, framför allt de medborgerliga och politiska, har avsevärt förbättrats. Efter valet 2015 fick Myanmar för första gången på över 50 år en folkvald regering under civil ledning. Men även om stora framsteg gjorts är utmaningarna vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer alltjämt mycket stora. Det förekommer grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Konstitutionen ger fortfarande militären avgörande inflytande över politik och säkerhetsfrågor och militären agerar inte under civil kontroll. 25 procent av platserna i unions- delstats-och regionparlamenten utses av militären liksom tre centrala ministerposter. Trots att stora framsteg gjorts sedan juntatiden har yttrande- och mediefriheten under de senaste åren inskränkts, bland annat på internet. Fler civilsamhällesorganisationer kan nu verka öppet och flera organisationer som tidigare verkat i exil har kunnat etablera sig i landet. Det förekommer att människorättsförsvarare och personer ur det civila samhället som engagerar sig till exempel i frågor om markrättigheter eller brott mot yttrandefriheten åtalas.

Myanmar är ett land i pågående konflikt. Sedan andra världskrigets slut pågår det alltjämt väpnade konflikter mellan etniska grupper och militären på många ställen i landet. Under 2016 ökade dessa konflikter i omfattning. Striderna har lett till tusentals nya internflyktingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kränkningar och övergrepp begås både av militären och av de etniska väpnade grupperna.

Situationen för den muslimska gruppen rohingya i delstaten Rakhine är fortsatt mycket allvarlig med omfattande och långtgående diskriminering, förföljelse och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Efter attacker mot ett polishögkvarter samt två polisposteringar i norra Rakhinestaten i oktober 2016 har landets säkerhetsstyrkor genomfört omfattande operationer i området. FN och andra organisationer har vittnat om grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna i samband med dessa operationer.

Enligt konstitutionen är diskriminering på grund av kön inte tillåtet men i praktiken är kvinnors möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter begränsade. Våld mot kvinnor är ett utbrett och omfattande problem, men ännu inte kriminaliserat.

Det finns sedan länge spänningar mellan olika religiösa grupper i landet, främst mellan muslimer och buddhister. Minoriteters rättigheter förblir en av landets största utmaningar. Det finns ett stort antal internflyktingar i Myanmar till följd av våld och konflikter samt till följd av översvämningar. Totalt uppskattas cirka en miljon människor i hela landet vara i behov av humanitär assistans.

Myanmar är ett av de minst utvecklade länderna i världen. Enligt Världsbanken lever 32 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. Ytterligare cirka 30 procent lever strax över fattigdomsgränsen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.