Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Pakistan

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Pakistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Pakistans konstitution garanterar grundläggande politiska och medborgerliga, ekonomiska och sociala rättigheter, men implementeringen brister. Lagstiftning och institutioner till skydd för mänskliga rättigheter finns och stärks kontinuerligt, men tillämpning samt resurser och kapacitet brister. Provinsernas lagstiftande kompetenser bidrar till att situationen varierar inom landet.

Kränkningar och övergrepp av mänskliga rättigheter begås såväl av statliga som icke-statliga aktörer och präglas av straffrihet. Tortyr, påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar och godtyckliga frihetsberövanden är vanligt i samband med militär och polisers insatser mot misstänkta terrorister.

Pakistan är ett av världens farligaste länder för journalister. Yrkesgruppen, liksom människorättsförsvarare, utsätts för våld och påtvingade försvinnanden. Media och civilsamhällets utrymme minskar. Särskilt utländska icke-statliga organisationer får svårare att verka i landet.

Parlamentsvalet 2018 ledde till regeringsskifte mellan två demokratiskt valda regeringar efter fullgjord mandatperiod, detta för andra gången i Pakistan. Trots en valreform innebar det få framsteg för kvinnor och minoriteters politiska rättigheter. Militärens inflytande förblir stort och offentliga institutioner är överlag svaga.

Utbredd radikalisering bidrar till sekteristiskt våld och omfattande diskriminering mot religiösa minoriteter och kvinnor. Lagar som ska skydda mot hädelse av profeten tillämpas godtyckligt och leder till stränga straff samt uppvigling och våld, framförallt mot minoriteter.

Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter åsidosätts genomgående. Trots ny lagstiftning är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor utbrett och präglat av straffrihet och underrapportering. Hedersrelaterat våld, handel med kvinnor, hemarbete samt bortgifte av minderåriga är inslag i den patriarkala struktur som präglar samhället, särskilt på landsbygden.

Sedan moratoriet mot dödsstraffet bröts 2014 har 500 personer avrättats. Pakistan har 27 brott med dödsstraff som möjlig påföljd och är ett av de länder med hårdast tillämpning av dödsstraffet. Antalet avrättningar har minskat de senaste två åren. Hundratals dödsstraff har upphävts av Högsta domstolen, vars roll stärkts.

Rättsväsendet präglas av korruption, låg representation av kvinnor och kapacitetsbrist. Ansvarsutkrävande och förtroendet för rättsstaten är lågt samtidigt som informell rättsskipning är vanligt. Militärdomstolar dömer med låg rättssäkerhet i allmänna mål om anklagelser om terrorism. Personer som lever i fattigdom, särskilt kvinnor, barn och minoriteter har särskilt svag tillgång till rättvisa. Fängelser är ofta överbelagda och har undermålig sanitet. Majoriteten av internerna väntar på rättegång.

Fattigdomen är utbredd på landsbygden, där brist på sjukvård, skola och rent vatten också är hög. Detta drabbar speciellt kvinnor. Påtvingat arbete och barnarbete är vanligt förekommande. Nära hälften av barnen hämmas i växten på grund av näringsbrist och 23 miljoner barn går inte i skolan. Läskunnigheten är särskilt låg för kvinnor i rurala Pakistan.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.