Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Pakistan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Pakistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Konstitutionen garanterar såväl grundläggande civila och politiska rättigheter som ekonomiska och sociala rättigheter, men det brister i tillämpningen. I praktiken saknas ofta såväl ett mer detaljerat rättsligt ramverk som formella mekanismer för tillämpningen av de grundlagsskyddade rättigheterna. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna och övergrepp begås av statliga och icke-statliga aktörer.

Utomrättsliga avrättningar, ofrivilliga försvinnanden, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden, tvångsarbete, våld mot kvinnor och barn samt diskriminering av minoriteter utgör exempel på vanligt förekommande övergrepp. Resursbrist och korruption inom polis och rättsväsende bidrar till en omfattande straffrihet. Möjligheten att åtnjuta sina rättigheter är särskilt begränsad för bland andra kvinnor som lever i fattigdom, barn samt personer från religiösa minoriteter.

En tilltagande radikalisering av det pakistanska samhället har sedan 1980-talet bidragit till sekteristiska konflikter och ökande intolerans gentemot religiösa minoriteter, liksom mot liberala och sekulära delar av samhället. Det civila samhällets handlingsutrymme begränsas av både fundamentalistiska strömningar och statliga restriktioner. Lagar som ska skydda mot hädelse av islam missbrukas och leder till godtyckliga och stränga straff, inte minst för personer från religiösa minoriteter. Journalister och människorättsförsvarare är utsatta för våld och hot från såväl extremistiska grupper som från militär och säkerhetstjänst.

Det moratorium mot dödsstraffet som inofficiellt rått sedan år 2000 bröts i början av år 2015. Sedan dess har omkring 400 människor avrättats, vilket gör Pakistan till det land, av de i världen som offentliggör statistik, som avrättar flest människor i absoluta tal.

Högsta domstolen har under senare år fått en alltmer självständig och viktig roll. I lägre instanser präglas domstolsväsendet av korruption, godtycke, inkompetens och resursbrist. Pakistanska fängelser är ofta överbelagda, med stora sanitära brister och förekomst av övergrepp. Nära tre fjärdedelar av de intagna är fängslade i väntan på rättegång.

Nästan 60 procent av befolkningen har en osäker livsmedelsförsörjning och över 40 procent av barnen hämmas i växten på grund av näringsbrist. Nära hälften av barnen i Pakistan går inte ut grundskolan. Analfabetismen förblir hög, särskilt på landsbygden och bland kvinnor. Merparten av befolkningen saknar tillgång till adekvat sjukvård.

Kvinnor är genomgående utsatta för diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort problem. Hedersvåld, handel med kvinnor och flickor, tvångsgifte och bortgifte av minderåriga är inslag i den patriarkala klanstruktur som präglar stora delar av det pakistanska samhället, mest tydligt på landsbygden. Barn är utsatta för våld både i hemmet och i skolan. Våld mot kvinnor och barn präglas av utbredd straffrihet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.