Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Singapore

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Singapore samt en länk till rapporten i sin helhet.

Singapore är en republik med ett parlamentariskt system, men i praktiken kontrollerar regeringspartiet People’s Action Party (PAP) det politiska systemet och oppositionens möjligheter till politiskt inflytande är begränsade. Stora delar av medielandskapet kontrolleras indirekt av regeringen och självcensuren är utbredd bland landets journalister. Regeringen har vid flera tillfällen anmält bloggare för förtal och domstolstrots vilket bidrar till att dämpa debattklimatet. Kritik mot regeringens politik förekommer sällan. Demonstrationer får i praktiken endast äga rum på en för ändamålet avsedd plats – Speakers´ Corner i Hong Lim Park.

Singapore är ett ekonomiskt välmående och väl utvecklat land där konstitutionen och kompletterande lagstiftning ger ett gott skydd för de flesta medborgerliga fri- och rättigheterna. BNP per capita är bland de högsta i världen. Den allmänna hälsonivån är god. Barns rättigheter respekteras i stor utsträckning och tillgången till och kvaliteten på utbildning är mycket god. Enligt Transparency International är Singapore ett av de minst korrupta länderna i världen. Det förekommer emellertid inskränkningar av de mänskliga rättigheterna bland annat när det gäller yttrande-, press- och mötesfriheten. Singapore rankas lågt, som 151 av 180 länder, i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2018.

Regeringen för en aktiv politik för att motverka diskriminering på grund av etnisk härkomst och religion, men det saknas en övergripande anti-diskrimineringslagstiftning som beaktar diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  

Sexuella handlingar mellan män är förbjudna i lag och kan leda till fängelse. Under 2018 initierades två nya domstolsprövningar för att pröva förbudets förenlighet med konstitutionen. Regeringen har avvisat alla förslag på att upphäva lagen. Positiva skildringar av homosexualitet censureras och många hbtq-personer uppger att de upplevt någon form av diskriminering.

Våld i hemmet faller under allmän strafflag. Avsaknad av anti-diskrimineringslagstiftning leder till att kvinnor i olika sammanhang missgynnas ekonomiskt och socialt. Kvinnor är underrepresenterade i politiken och i näringslivet.

Straffpåföljderna är överlag höga och spöstraff används. Dödsstraff utdöms och verkställs. Under 2018 avrättades 13 personer, vilket är det högsta antalet avrättningar på mer än ett decennium. Lagen om inre säkerhet medger frihetsberövanden utan rättslig prövning i flera år med hänvisning till landets säkerhet.

Närmare en miljon migrantarbetare, verksamma inom framförallt byggnadssektorn och som hushållsanställda, vistas i Singapore. Levnadsvillkoren för dessa är ofta bristfälliga med återkommande rapporter om psykisk ohälsa och ett otillräckligt rättsligt skydd.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.