Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Singapore

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Singapore samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Singapore är ett ekonomiskt välmående och väl utvecklat land där konstitutionen och kompletterande lagstiftning garanterar de flesta medborgerliga fri- och rättigheterna. I praktiken förekommer emellertid inskränkningar som begränsar respekten för de mänskliga rättigheterna bland annat när det gäller yttrande-, press- och mötesfriheten.

Stora delar av medielandskapet kontrolleras indirekt av regeringen och kritik mot regeringens politik förekommer sällan. Tillämpningen av självcensur är utbredd bland landets journalister. Regeringen har vid flera tillfällen anmält bloggare för förtal och domstolstrots vilket bidrar till att dämpa debattklimatet. Vid det senaste parlamentsvalet i september 2015 lämnade media samtidigt större utrymme än någonsin tidigare åt oppositionen. Debatten var särskilt livaktig på nätet och i sociala medier.

Demonstrationer får i praktiken endast äga rum på en för ändamålet avsedd plats – Speaker's Corner i Hong Lim Park. Tillstånd från Parkförvaltningen krävs.

Regeringen för en aktiv politik för att motverka diskriminering på grund av etnisk härkomst och religion, men det saknas en övergripande anti-diskrimineringslagstiftning som beaktar diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Våld i hemmet faller under allmän strafflag och kan medföra besöksförbud samt spöstraff och fängelse i upp till två år.

Lagen om inre säkerhet (ISA) medger frihetsberövanden utan rättslig prövning i flera år med hänvisning till landets säkerhet.

Straffpåföljderna är överlag höga och spöstraff används. Dödsstraff utdöms och verkställs och är i princip obligatoriskt för vissa brott. Efter en lagändring 2013 har domstolar möjlighet att istället döma till livstids fängelse om vissa specifika förutsättningar uppfylls. Fyra personer avrättades under 2015.

Närmare 800 000 gästarbetare vistas i Singapore, framförallt inom byggnadssektorn och som hushållsanställda. Alla migrantarbetare är kontraktsanställda. Levnadsvillkoren för denna grupp är ibland bristfälliga med återkommande rapporter om psykisk ohälsa och ett otillräckligt rättsligt skydd.

Singapore är ett generellt sett välmående land med en BNP per capita bland de högsta i världen. Den allmänna hälsonivån är god. Barns rättigheter respekteras i stor utsträckning. Tillgången till och kvaliteten på utbildning är mycket god. Singapore antog under 2014 ny lagstiftning för att motverka förekomsten av människohandel genom The Prevention of Trafficking Act.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.