Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Thailand

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Thailand samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I maj 2014 genomfördes en militärkupp som följde på en längre tids politiska oroligheter och våldsamheter. De civila och politiska rättigheterna var efter 2014 kringskurna. Under 2018 lättades vissa restriktioner för att möjliggöra ett parlamentsval under våren 2019. Militärregeringen behöll dock fortsatt långtgående maktbefogenheter.

Kontrollen och övervakningen av media, sociala medier, akademiska institutioner och civilsamhällsorganisationer ökade efter 2014 under militärregeringen. Journalister, människorättsförsvarare, akademiker och oppositionspolitiker utsätts för trakasserier, såsom långdragna juridiska processer och ”attitydjusteringar”. Civilsamhällesorganisationer har starkt påverkats av försvårande byråkrati. Åtal för högmålsbrott gentemot kungafamiljen ökade i antal efter militärkuppen, men sedan juli 2017 har ingen åtalats för detta brott. Självcensuren är dock fortsatt utbredd.

I de sydligaste provinserna råder fortsatt undantags- och nödlagar. Konflikten mellan centralregeringen och den i huvudsak muslimska befolkningen i de sydliga provinserna har sedan 2004 kostat närmare
7 000 människor livet, av vilka majoriteten är civila. Separatistgrupper genomför regelbundna attentat mot polis och militär. Human Rights Watch och Amnesty International vittnar om att personer frihetsberövas godtyckligt av polis och militär samt att tortyr förekommer.

Människorättsorganisationer kritiserar de thailändska myndigheterna för att ha gjort knapphändiga framsteg i utredningar kring fall av påtvingade försvinnanden, samt för att ha underlåtit att utreda fall av tortyr och utomrättsliga avrättningar. Ett de facto moratorium för dödsstraff existerade, men bröts i juni 2018 då en dödsdom verkställdes.

Den ekonomiska utvecklingen har bidragit till bättre levnadsförhållanden för många, men även till större inkomstklyftor. De mest utsatta – däribland ett stort antal migrantarbetare och statslösa – diskrimineras och lever ofta under svåra förhållanden. Människohandel och tvångsarbete förekommer. Människorättsförsvarare som ifrågasätter markanvändning och ohållbar utvinning av naturresurser utsätts för hot, trakasserier och förföljelser. Thailand har dock vidtagit flera viktiga åtgärder. Korruptionen är betydande.

Kvinnor har generellt en stark ställning inom arbetslivet, men stora jämställdhetsutmaningar kvarstår. Andelen kvinnor inom politiken är låg och under 2018 fattades ett beslut som i praktiken omöjliggör kvinnors antagande till polisutbildningen. Våld i hemmet är vanligt förekommande och mörkertalen beräknas vara höga. Regeringen godkände år 2018 ett lagförslag om samkönade partnerskap vilket bereder vägen för stärkta rättigheter för hbtq-personer. Förslaget ska behandlas av parlamentet innan lagen träder ikraft.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.