Innehållet publicerades under perioden

-
Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2017

Publicerad

Ladda ner:

Resultat i korthet:

• Omsättningen ökade med 1,0 procent och uppgick till 324,3 (321,1) miljarder kronor.

• Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 38,4 (-4,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och LKAB.

• Avkastningen på eget kapital ökade till 12,0 (-1,6) procent.

• Bruttoinvesteringarna minskade med 4,2 procent och uppgick till 41,7 (43,5) miljarder kronor.

• Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav var i det närmaste oförändrat och uppgick till 60,2 miljarder kronor.

• För verksamhetsåret 2017 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 20 (13,6) miljarder kronor. Vattenfall föreslår en utdelning för första gången sedan räkenskapsåret 2012 och styrelsen i LKAB har till bolagsstämman föreslagit en utdelning på 2,9 miljarder kronor efter ett par års utebliven utdelning.

Faktaruta

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 47 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.