Rapport från Miljödepartementet

Sweden's Seventh National Communication on Climate Change Diarienummer: M2018/01720/K

Publicerad

Ladda ner:

Sveriges sjunde nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention och de tilläggsriktlinjer som tillkom i och med Kyotoprotokollet. I nationalrapporten redovisas basfakta om det svenska samhället samt aktiviteter som genomförts för att uppfylla åtagandena under FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Informationen är redovisad utifrån den indelning som anges i riktlinjerna.