Rapport från Finansdepartementet

Välfärdskommissionens slutredovisning till regeringen

Publicerad

Ladda ner:

Välfärdskommissionen har 2020–2021 haft regeringens uppdrag att
identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Ett antal konkreta åtgärder har identifierats och för flertalet av åtgärderna har genomförandet påbörjats och i vissa fall slutförts. Trots att kommissionen har verkat under en period där pandemin tvingat fram ett kortsiktigt fokus har diskussioner och åtgärdsförslag haft ett långsiktigt perspektiv. Presenterade åtgärdsförslag kan allteftersom de genomförs bidra till utvecklingen av välfärden. Det är också angeläget att dialogen kring välfärdens utmaningar fortsätter.