Rapport från Finansdepartementet

Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2023–2025

Publicerad

Sverige har beslutat om handlingsplan för Open Government Partnership (OGP). Handlingsplanen gäller 2023–2025 och innehåller åtaganden som syftar till att vidareutveckla arbetet med öppna data och antikorruption och på så sätt tillvarata nya möjligheter som bidrar till en mer öppen och samverkande statsförvaltning.

Ladda ner:

Sverige är sedan 2011 medlem i OGP, ett internationellt samarbetsorgan som lanserades på initiativ av den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama. Som medlemsland har Sverige åtagit sig att verka för OGP:s värden om att främja öppen förvaltning, utveckla medborgar­samverkan, motverka korruption och utnyttja ny teknik för att stärka styrningen av den offentliga förvaltningen.

Sveriges åtaganden i handlingsplanen för OGP 2023–2025 har utarbetats efter samråd med civilsamhället. I oktober 2022 var representanter för civilsamhället inbjudna till ett samrådsmöte på temat digitaliseringens möjligheter för en mer öppen och transparent offentlig sektor. Syftet var att inhämta förslag på åtaganden till Sveriges handlingsplan. I februari 2023 hölls ett uppföljande möte med de civilsamhällesaktörer som deltog vid det tidigare samrådet.

Bakgrund

OGP är ett internationellt samarbetsorgan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som verkar för större öppenhet och en mer medborgarcentrerad utveckling inom offentlig förvaltning. Målet för OGP:s verksamhet är en öppen, samverkande och transparent förvaltning.

Inom ramen för sitt medlem­skap åtar sig varje land att ta fram nationella handlingsplaner med åtaganden som bidrar till att uppnå OGP:s mål. Handlingsplanerna utarbetas i en öppen samrådsprocess tillsammans med civil­samhället.