Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Framtid med Asien Förslag till en svensk Asienstrategi DS 1998:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen tillsatte våren 1997 en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till en strategi för att "intensifiera Sveriges relationer med Asien." Målsättningen med arbetet var att "med perspektiv på år 2010, ge en insiktsfull och nyanserad bild av Asien och konsekvenserna av regionens omvandling". Förslag skulle utarbetas till en integrerad svensk strategi gentemot länderna i Asien för politiska relationer, säkerhetspolitik, handel, ekonomiskt samarbete, utvecklingssamarbete, miljösamarbete, besöksutbyte, forskning, information och kultur. Studien skulle omfatta de asiatiska länderna från Pakistan och österut, dvs. Sydasien, Sydöstasien och Östasien. Till arbetsgruppen knöts en referensgrupp med representanter från näringslivet, fackföreningsrörelsen, enskilda organisationer, forskarvärlden, Utrikesdepartementet, Sida, Kommerskollegium och Exportkreditnämnden samt, som ordföranden, statssekreterarna Mats Karlsson och Yvonne Gustafsson. Uppdraget gjordes mycket brett. Arbetet skulle fokusera på fem huvudteman: - Asien i den internationella ekonomin, - fattigdom och livskvalitet, - miljö och hållbart utnyttjande av naturresurser, - demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, - den asiatiska säkerhetssituationen. Arbetsgruppen fick resurser för att lägga ut uppdrag på bakgrundsstudier och för att hålla hearings.