Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Omskärelse av pojkar Ds 2000:5

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Vi föreslår därför en ny lag om omskärelse av pojkar. Lagen skall på ett övergripande sätt ange förutsättningarna för att en pojke skall få omskäras samt hur och under vilka förhållanden ingreppet skall få utföras. Principen att barnets bästa skall vara styrande skall skrivas in i lagen. Det skall också av denna framgå vem som kan lämna samtycke till respektive motsätta sig att ingreppet sker. Lagen skall också reglera vem som får utföra ingreppet. Vi föreslår att ingreppet skall få utföras, förutom av hälso- och sjukvårdspersonal, av personer som har fått särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Tillstånd skall meddelas av Socialstyrelsen, som också skall kunna återkalla sådana tillstånd. Beslut i frågor om tillstånd skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lagen skall också innehålla bestämmelser om förutsättningarna för tillståndsprövningen, överklagande etc. Vidare skall det i lagen tas in en bestämmelse om straff för den som utför omskärelse av pojkar utan att vara behörig att göra det.