Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård Ds 2002:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen är så många och så olika till innehåll och karaktär att det enligt arbetsgruppens bedömning inte är möjligt och meningsfullt att inrätta en särskild ledning, t ex en styr- och samordningsgrupp, för att se till att förslagen genomförs, i en del fall efter ytterligare utrednings- och förankringsarbete. I stället bör flertalet föreslagna åtgärder, som i ett antal fall kan föras samman i större åtgärdspaket, genomföras i form av särskilda utrednings- och genomförande-projekt med en projektledning. I flera fall kan åtgärderna genomföras via uppdrag till myndigheter och andra organ, t ex IT-samverkansorganisationen Carelink. De föreslagna strategierna och åtgärderna utgör, som betonats ovan, ett samlat program för att bredda användningen av telemedicin/televård. Det finns självfallet en rad samband mellan åtgärderna. Alla berörda aktörer huvudmännen, deras verksamhetsenheter, lednings- och stabsorgan och av dem anlitade entreprenörer, staten och statliga myndigheter, patienterna och deras organisationer m.fl. bör ges reella möjligheter att fortlöpande följa vad som görs och händer, liksom vad som inte görs och inte händer, inom området. Arbetsgruppen föreslår därför att en särskild grupp inrättas för att följa och informera om vad som görs och om åtgärdernas resultat. Denna grupp bör inrättas av och knytas till Socialdepartementet med hänsyn till den stora strategiska betydelse som telemedicin-/televårdsfrågorna kommer att tillmätas inom några år och den decentraliserade struktur som det svenska vårdsystemet har, med ett stort antal huvudmän och vårdproducenter.
Laddar...