Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Den svenska sjukan II - regelverk och försäkringsmedicinska bedömningar i åtta länder Ds 2003:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I den fördjupade internationella jämförelse, som presenteras i denna rapport, redovisas inledningsvis resultatet av en s.k. standardvägning som visar hur stor del av de tidigare redovisade skillnaderna i sjukfrånvaro som kan förklaras utifrån bakomliggande skillnader i arbetskraftens sammansättning. Den visar att de bakomliggande strukturella skillnaderna (köns- och åldersfördelningen, branschsammansättning, andelen deltidsarbetande och anställningsförhållandena) mellan Sverige och de fem länder som har låg sjukfrånvaro förklarar, endast cirka en femtedel av skillnaden i sjukfrånvaro mellan Sverige och de övriga fem länderna. Den höga sjukfrånvaron i Norge och Nederländerna kan i än mindre grad förklaras av underliggande strukturella skillnader.