Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

Myndigheternas skrivregler (sjätte utökade upplagan) Ds 2004:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förord till sjätte upplagan

Myndigheternas skrivregler har visat sig vara ett mycket efterfrågat redskap för skrivandet i den offentliga förvaltningen. Nu har den femte upplagan tagit slut, och i några avseenden behöver skrivreglerna ändras och uppdateras.

Denna upplaga utgår från att skribenter i dag använder sig av moderna ordbehandlingsprogram. Det innebär att rekommendationerna i avsnitten 6.2, 9.1.6, 10.8.6 och 10.9.3 har anpassats till detta. Dessutom finns det ett par nya avsnitt i kapitel 11, nämligen 11.6 om innehållsförteckningar och 11.8 om tabeller, diagram och andra figurer.

Avsnitt 7.1 om sär- och sammanskrivningar har utökats med fler exempel på särskrivningar, som tidigare funnits i riksdagens komplement till skrivreglerna. Övriga delar av komplementet finns nu som en bilaga till skrivreglerna.

Rekommendationen i avsnitt 4.2.2 (när man skriver ska respektive skall) är densamma som tidigare, men avsnittet har utökats med några exempel på formella offentliga texter där man gått över till ska.

Delvis ändrade och nya skrivregler för euro finns i avsnitten 2.5 och 9.5.5.

Rekommendationerna för hur man skriver initialförkortningar, avsnitt 8.7, har ändrats. Man kan nu i större utsträckning använda små bokstäver i initialförkortningar. Dessa rekommendationer har utarbetats efter samråd med bl.a. riksdagens språkvårdare och Språkvårdsgruppen, som består av representanter för olika svenska språkvårdsorgan i Sverige och Finland.

Stockholm i oktober 2004

Christina Weihe rättschef i Statsrådsberedningen

Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler

Den senaste upplagan (åttonde upplagan) av Myndigheternas skrivregler gavs ut 2014 av Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen. Den kan laddas ner som pdf eller beställas från Institutet för språk och folkminnens webbplats.