Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i Ds 2005:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En arbetsgrupp med uppgift att se över förutsättningarna för schablonbeskattning i vissa branscher lämnar i skrivelsen förslag till åtgärder för att lättare upptäcka svart arbetskraft. Förslagen gäller en utökad skattekontroll av näringsidkare med en omsättning om högst tre miljoner kronor per år inom de tre branscherna taxi, frisör och restaurang. Kontrollen ska bland annat göras genom att näringsidkaren åläggs att föra liggare över personalens verksamhet och att Skatteverket får utökade befogenheter att göra oannonserade kontrollbesök. I skrivelsen förs även en diskussion kring användandet av schabloner i beskattningen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Departementsskrivelsen har skickats ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 22 september 2005.