Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Några bodelningsfrågor Ds 2005:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till ändringar av jämkningsregeln i äktenskapsbalken och motsvarande bestämmelse i sambolagen. Promemorian innehåller också förslag till förändringar med syfte att undvika otillfredsställande bodelningsresultat; framför allt i sådana situationer där den ena maken uppburit skadestånd eller brottsskadeersättning, eller när en make har ådragit sig en skuld avseende skadestånd eller genom betalning av en sådan skuld minskat sitt giftorättsgods under giftorättsgemenskapens bestånd.