Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl. Ds 2005:24

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas genomförandet i svensk rätt av rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EUT L 261, 6.8.2004, s. 19, Celex 32004L0081, rättelse EUT L 69, 16.3.2005, s. 72). I promemorian föreslås en tydligare reglering av vilka kriterier som skall gälla för beviljande och återkallelse av tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som medverkar vid förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Det föreslås också att det tidsbegränsade uppehållstillståndet skall ha en kortaste giltighetstid om sex månader samt att det införs en möjlighet att bevilja ett kortare tidsbegränsat uppehållstillstånd under betänketid.