Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll Ds 2005:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågan om hur den parlamentariska kontrollen kan stärkas när det gäller de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel m.m. I promemorian föreslås att en särskild nämnd, Tvångsmedelsnämnden, inrättas under regeringen. Denna ska ha ett parlamentariskt inslag och utöva tillsyn över myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel m.m. Nämnden får till uppgift att granska författningsreglerad användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning, postkontroll och överskottsinformation. Granskningen ska ske i syfte att säkerställa att dessa metoder samt överskottsinformation används i enlighet med gällande författningar. Nämnden ska vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. Tvångsmedelsnämnden ska enligt förslaget börja sin verksamhet den 1 juli 2006.