Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar - I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar Ds 2005:55

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges fjärde nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till klimatkonventionen. I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som är bruklig i klimatsammanhang. Utsläpp och upptag av olika växthusgaser redovisas för varje sektor och sammantaget för varje år sedan 1990 liksom olika styrmedels inverkan på utsläppen. De utvärderingar som redovisas i rapporten visar att Sverige lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp. De införda styrmedlen har haft en betydande effekt och utsläppen har minskat med 2,3 procent sedan 1990. Samtidigt kan Sverige uppvisa en förhållandevis hög ekonomisk tillväxt. Rapporten innehåller också en prognos för utsläppen fram till år 2020. Enligt prognosen kommer utsläppen åter att vända uppåt om inte fler åtgärder vidtas. I nationalrapporten beskrivs Sveriges sårbarhet och arbete med anpassning till klimatförändringen. Sveriges internationella insatser i form av bistånd med klimatrelevans redovisas liksom forsknings- och utvecklingsarbetet. Slutligen beskrivs Sveriges arbete med information och utbildning om klimatproblemet. Underlaget till nationalrapporten har tagits fram genom ett omfattande myndighetsarbete där Naturvårdsverket och Energimyndigheten lett arbetet och där ytterligare ett 10-tal myndigheter varit delaktiga. Huvuddelen av arbetet med den fjärde nationalrapporten har utförts under perioden hösten 2004 till sommaren 2005. Eftersom arbetet med nationalrapporten i huvudsak avslutats under sommaren 2005 är skeenden som inträffat därefter ofullständigt beskrivna i rapporten. Det bör särskilt betonas att prognoserna över de framtida svenska utsläppen av växthusgaser inte tar hänsyn till de beslut som fattats och de styrmedel som införts efter årsskiftet 2004/2005.