Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förenklad hantering av medborgarförslag Ds 2005:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ändring av de nuvarande bestämmelserna om medborgarförslag i kommunallagen: - Fullmäktige får möjlighet att delegera medborgarförslag till styrelsen eller en berörd nämnd. - Fullmäktiges beslut om vem som ska avgöra ett medborgarförslag ska kunna fattas utan föregående beredning i styrelsen eller i en nämnd. - Medborgarförslag bör avgöras inom ett år från det att det väcktes. - Styrelsen och nämnderna får en skyldighet att minst två gånger om året informera fullmäktige om handläggningen av medborgarförslagen. - Ett delegeringsförbud föreslås så att medborgarförslag alltid blir föremål för ett politiskt avgörande i fullmäktige, styrelse eller någon nämnd och exempelvis inte kan delegeras till en tjänsteman i förvaltningen. - En regel införs som möjliggör för styrelse och nämnder att låta den som väckt ett medborgarförslag närvara vid överläggningarna då förslaget behandlas.