Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Trafikförsäkringsfrågor m.m. Ds 2006:12

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas införlivandet av det femte direktiv om trafikförsäkring som år 2005 antogs av Europaparlamentet och rådet. Det övergripande syftet med direktivet är att på olika sätt stärka den skadelidandes rätt att få ersättning från en trafikförsäkring. Vid sidan av direktivet behandlas även en närliggande fråga om trafikförsäkring som huvudsakligen har initierats av Trafikförsäkringsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund, nämligen om jämkning av trafikskadeersättning vid rattfylleri. I promemorian tas också upp: - bestämmelser som gäller trafikförsäkringens tillämplighet på tävlingsverksamhet, - vissa frågor om trafikförsäkringsavgift, samt - vissa detaljer i EG-direktivet angående rättsskyddsförsäkring. Lagändringarna ska enligt förslaget i promemorian träda i kraft den 1 april 2007.