Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG ID-nummer: Ds 2006:16

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ska genomföras i svensk rätt. Promemorian innehåller också förslag till vissa andra ändringar som inte direkt följer av direktivet, men som har ett nära samband med de frågor direktivet behandlar. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2007.