Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m. Ds 2006:20

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria behandlas dels frågan om det för vissa fall behövs nya bestämmelser som gör det möjligt att utföra säkerhetsprövning av fysiska personer och företag där detta i dag inte är möjligt enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627, SäkL), dels frågan om det behövs nya bestämmelser som gör det möjligt att utföra registerkontroll till skydd mot terrorism av personer som är anställda eller på annat sätt deltar i verksamhet inom hamnanläggningar, inom övriga områden i hamnar, på rederier eller på fartyg.