Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Internationell insolvens Ds 2007:6

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågor som rör svensk internationell insolvensrätt. I det avslutande avsnittet lämnas ett skissartat förslag till en generell svensk lagreglering av den svenska internationella insolvensrätten: en lag om internationella förhållanden rörande insolvensförfaranden. Lagskissen innebär bl.a. - Att lagen ges generell räckvidd, dvs. är tillämplig visavi hela vår omvärld med undantag för vad som regleras av de internationella instrument Sverige sedan tidigare är bundet av. - Att lagen är tillämplig på de svenska insolvensförfarandena enligt konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion, däremot inte på skuldsaneringslagen. Och att lagen är tillämplig på främmande insolvensförfaranden som motsvarar de två förstnämnda svenska insolvensförfarandena. - Att svensk internationell insolvensjurisdiktion föreligger i fyra fall: 1) om gäldenärens huvudsakliga intressen finns i Sverige, 2) om gäldenären har ett driftställe här, 3) om gäldenären stadigvarande har tillgångar av betydelse i Sverige och 4) om gäldenären i annat fall har anknytning till Sverige och det inte föreligger domsbehörighet i något annat land till vilket gäldenären har anknytning. - Att främmande insolvensförfaranden erkänns - utan krav på något särskilt godkännande - i Sverige om de har inletts på en motsvarighet till någon av de fyra grunder som grundar svensk domsbehörighet. - Att det görs skillnad på huvudförfaranden - svenska eller främmande - som grundas på att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i inledandelandet och särförfaranden - svenska eller främmande - som har inletts på annan i lagen angiven grund. - Att svensk lag tillämpas i svenska insolvensförfaranden, med vissa särskilt bestämda undantag enligt en reglering som i princip hämtats från EU:s insolvensförordning. - Att det ges en allmän bestämmelse om samarbete och samordning mellan samtidigt pågående insolvensförfaranden. Att det är frågan om ett skissartat förslag innebär att det främst syftar till att lämna exempel på vilka slags frågor som bör regleras och hur en sådan reglering ungefärligen kan utformas. Det betyder att ytterligare beredning krävs inför en kommande lagstiftning, bl.a. rörande frågor om anpassningar till redan gällande svensk rätt, t.ex. i konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion.