Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG Ds 2007:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det s.k. civilrättsliga sanktionsdirektivet) ska genomföras. Direktivets syfte är att närma medlemsstaternas lagstiftningar till varandra när det gäller säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian bl.a. följande: - Det ska bli möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för den intrångsgörande varan eller tjänsten. Ett informationsföreläggande får enligt förslaget också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk kommunikationstjänst, som använts vid intrång. - Rättighetshavare ska få samla in och behandla uppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser), i den mån behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. - Domstolarna ska ha möjlighet att ålägga den som har begått ett intrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet, exempelvis kostnader för att publicera den i en tidning. - Det ska bli möjligt för domstolarna att vid vite förbjuda den som gjort sig skyldig till ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse till intrång att fortsätta med åtgärden. - Varumärkeslagens bestämmelser om vitesförbud, skadestånd, intrångsundersökning samt åtgärder med intrångsgörande varor ska gälla även vid intrång i s.k. geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som är skyddade inom Europeiska unionen. - De nya bestämmelserna om informationsföreläggande m.m. ska gälla även vid intrång i ett gemenskapsvarumärke, en gemenskapsformgivning, en EG-växtförädlarrätt eller i en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som enligt någon av nämnda förordningar är skyddad inom Europeiska unionen. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2008.