Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Ds 2008:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Inom Europeiska unionen har utarbetats ett utkast till rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa domar inom Europeiska unionen. Utkastet är utarbetat på initiativ av Österrike, Finland och Sverige och innehåller bestämmelser om överförande mellan medlemsstaterna av verkställighet av fängelsestraff och andra frihetsberövande påföljder. I promemorian föreslås att rambeslutet ska antas av Sverige. Enligt rambeslutet ska en medlemsstat som regel erkänna en dom och verkställa en frihetsberövande påföljd som dömts ut i en annan medlemsstat. Efter ett överförande ska verkställigheten ske i den verkställande staten på samma sätt som en inhemsk frihetsberövande påföljd. Rambeslutet uppställer tidsfrister för beslut om erkännande och verkställighet av frihetsberövande domar som har meddelats i andra medlemsstater och även för själva överförandet av den dömde. I promemorian redovisas vilken reglering ett genomförande av rambeslutet kräver. Förslag till lagstiftning läggs dock inte fram i promemorian utan kommer att lämnas senare.