Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv Ds 2008:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

2006 antogs vissa ändringar i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt de särskilda redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. I denna promemoria föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra ändringarna. Bland annat föreslås bestämmelser om att noterade aktiebolag ska upprätta en företagsstyrningsrapport. Vidare föreslås nya bestämmelser om redovisning av ekonomiska aktiviteter som inte redovisas i balansräkningen och om redovisning av transaktioner med närstående. I promemorian behandlas också frågan om ändrad tidpunkt för tillämpning av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Det föreslås att värderingsbestämmelserna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Vidare behandlas i promemorian dels tidpunkten för ingivande till registreringsmyndigheten av bland annat årsredovisningen i vissa finansiella företag, dels frågan om verkställande av beslut om uppdelning respektive sammanläggning av aktier.