Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete Ds 2008:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna ett utkast till rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Utkastet innehåller bestämmelser som syftar till att förstärka skyddet för behandling av personuppgifter inom nu nämnda områden, i syfte att kunna förbättra det gränsöverskridande utbytet av information om brottsbekämpning mellan medlemsstaterna. Utkastet innehåller bestämmelser om allmänna principer för behandlingen av personuppgifter, behandling av känsliga personuppgifter, rättelse, radering och gallring av personuppgifter, information till den registrerade samt skadestånd och sanktioner. I stora delar motsvarar utkastet till rambeslutet innehållet i det så kallade dataskyddsdirektivet, som har genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen. I promemorian övervägs, på ett mera allmänt plan, vilka lagändringar som kan bli nödvändiga med anledning av rambeslutet. Promemorian innehåller inga lagförslag.