Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister Ds 2008:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I december 2005 presenterade kommissionen ett förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Avsikten är att rambeslutet ska antas så snart som möjligt. Medlemsstaterna kommer att ha tre år på sig från det att rambeslutet träder i kraft till det att rambeslutet ska vara genomfört i nationell rätt. I promemorian behandlas frågan om Sveriges antagande av utkastet till rambeslut och redovisas en bedömning av behovet av författningsändringar vid ett genomförande av rambeslutet. Förslag till lagstiftning med anledning av rambeslutet lämnas dock inte nu.