Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet, Socialdepartementet

Sjömäns ersättning vid sjukdom Ds 2008:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria, som har tagits fram i samarbete med Socialdepartementet, föreslås att sjömän i inre fart inte längre ska omfattas av rätten till sjuklön enligt sjömanslagen. För sjömän i när- och fjärrfart föreslås att rätten enligt sjömanslagen till full lön av arbetsgivaren behålls så länge de är ombord. För sjömännen i närfart ska dock rätten till full lön endast gälla de första 14 dagarna i sjukperioden. De sjömän som inte längre får rätt till full sjuklön av redaren enligt sjömanslagen kommer i stället att omfattas av reglerna om sjuklön i lagen (1991:1047) om sjuklön och i lagen (1962:381) om allmän försäkring, dvs. samma regler som gäller för landanställda.