Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Ds 2009:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar i bl.a. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) med innebörd att betalningsansvaret för avgifter avseende ett barns hälso- och sjukvård respektive tandvård ligger hos barnets förmyndare. Om det finns särskilda skäl får dock avgiften i stället tas ut av barnet.

Lagstiftningskedjan