Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att flera lagar ändras för att förtydliga vem som är betalningsansvarig för vård för patienter som är under 18 år. Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik tydliggörs att om en patient är under 18 år när vården ges eller när denne uteblir från ett avtalat besök inom hälso- och sjukvården eller tandvården, ska vårdavgiften tas ut av patientens förmyndare. Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften. Om det finns särskilda skäl får dock avgiften tas ut av den underårige. Särskilda skäl kan till exempel vara om en 17-årig flicka själv bokar tid hos en gynekolog, men uteblir från besöket , eller om den underårige har eget hushåll.

Lagstiftningskedjan