Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Nytt EG-direktiv om tidsdelat boende m.m. Ds 2009:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Anders Norin har haft i uppdrag att överväga hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte ska genomföras i svensk rätt och lägga fram förslag till nödvändiga författningsförändringar. Resultatet redovisas i denna promemoria.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)