Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Ändringen medför att den så kallade fyramånadersregeln för rätten till ersättning inte längre ska gälla för tandvårdsåtgärder som omfattas av en förhandsprövning som har begärts före den 1 juli 2008. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)