Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kreditvärderingsinstitut Ds 2010:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen. Det införs dessutom bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och möjligheter att ingripa, liksom om Finansinspektionens samarbete med andra behöriga myndigheter inom unionen. De materiella bestämmelserna i förordningen får i huvudsak ingen motsvarighet i den nya lagen, eftersom förordningen är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i Sverige.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

I promemorian föreslås vidare att det i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument införs en upplysning om att det även finns bestämmelser i EU-förordningen om den information som ett prospekt ska innehålla.

Den ändringen föreslås träda i kraft den 7 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)