Ny lag om leksakers säkerhet Ds 2010:18

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Direktivet är ett resultat av en revidering av Rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet.

Revideringen innebär en rad förändringar som syftar till att höja säkerhetsnivån på leksaker, bland annat konkretiseras de ekonomiska aktörernas ansvar för leksakers säkerhet och en rad konstruktionskrav skärps och preciseras.

Promemorian innehåller även förslag som syftar till att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll, såvitt gäller leksaker.

EU-förordningen gäller sedan den 1 januari 2010 och innehåller bland annat en gemenskapsram för marknadskontroll och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet. Den nya lagen tillämpas på leksaker som tillhandahålls i kommersiell och i offentlig verksamhet.

Lagen innehåller nya bestämmelser om säkerhetskrav, krav på ekonomiska aktörer samt kompletterande bestämmelser om marknadskontroll. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 20 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)