Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av det nya e-penningdirektivet Ds 2010:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra EG-direktivet (2009/110/EG) om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG.

I promemorian lämnas förslag till en lag om elektroniska pengar som avses ersätta lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Den nya lagen föreslås innehålla regler om tillståndsplikt och förutsättningar för tillstånd, utgivning och inlösen av elektroniska pengar samt skyddskrav m.m. Där föreslås också en ny definition av elektroniska pengar som - tillsammans med den hänvisning som ges till lagen (2010:751) om betaltjänster - leder till en delvis ändrad näringsrättslig och civilrättslig syn på elektroniska pengar. Genom dessa ändringar anpassas reglerna om elektroniska pengar till den reglering av betaltjänster och de nya typer av institut som införts genom lagen om betaltjänster.

I promemorian lämnas också förslag till följdändringar i flera andra lagar.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 30 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition