Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret Ds 2010:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian beskrivs några åtgärder för att komma till rätta med problemet med oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)