Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges företagande och konkurrenskraft
- Internationell benchmarking.

Denna rapport syftar till att visa Sveriges position och utveckling jämfört med andra länder, inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Genom länderjämförelser ges indikationer om styrkor och svagheter för näringslivet i Sverige. De områden som belyses har direkt eller indirekt inverkan på Sveriges konkurrenskraft och allmänna tillväxtförutsättningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition