Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Ds 2011:36

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågor som rör Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Syftet med förslagen är främst att öka tilltron till patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen ska besluta att ge kritik om en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller andra föreskrifter, eller om åtgärden eller underlåtenheten är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Det föreslås att Socialstyrelsen får besluta att inte ge kritik om det finns särskilda skäl för det.

Det föreslås att beslut om kritik ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om beslutet innebär kritik mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal får beslutet överklagas av den kritiserade. Om Socialstyrelsen i ett klagomålsärende beslutar att inte ge kritik får beslutet överklagas av den patient eller dennes närstående som anmält händelsen.

Genom överklagandemöjligheten bortfaller behovet av den hittillsvarande skyldigheten att bereda anmälaren och den som klagomålet avser tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet. Det föreslås därför att denna bestämmelse ska tas bort.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition