Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att beslut om förelägganden som, inom fastighetstaxeringsområdet, har förenats med vite ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)