Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 2012:20

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.