Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet Ds 2012:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att kravet på sterilisering och upphävande av fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort. Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition