Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser Ds 2012:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Finansdepartementet har i dag skickat ut en promemoria på remiss med förslag om ett system för statligt stöd vid så kallat korttidsarbete. Systemet föreslås användas vid allvarliga kriser.

Korttidsarbete innebär att arbetstid och lön tillfälligt minskar och kan användas av företag när efterfrågan faller kraftigt. Tre parter – arbetsgivare, arbetstagare och staten – delar på kostnaderna för korttidsarbetet. I promemorian föreslås att staten ska bära en tredjedel av kostnaderna.

Syftet med förslaget är att hålla sysselsättningen uppe vid allvarliga kriser genom att skapa incitament för företag att behålla arbetskraft i stället för att genomföra uppsägningar.

Förslaget med statligt subventionerat korttidsarbete föreslås tillämpas som längst i 24 månader när det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller det är sannolikt att en sådan lågkonjunktur är nära förestående.

Förslaget förutsätter att EU-kommissionen godkänner subventionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition