Statligt stöd vid korttidsarbete

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det införs ett statligt subventionerat system - stöd vid korttidsarbete - som syftar till att i synnerligen djupa lågkonjunkturer bevara arbetstillfällen vid företag som möter en vikande efterfrågan genom att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och lön.

Regeringen meddelar föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas. Regeringens föreskrifter ska överlämnas till riksdagen för godkännande. För att regeringen ska få meddela föreskrifter om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första ska det råda en synnerligen djup lågkonjunktur eller vara sannolikt att en sådan lågkonjunktur är nära förestående. För det andra ska stöd vid korttidsarbete bedömas inte i beaktansvärd omfattning hindra en samhällsekonomiskt önskvärd strukturomvandling eller medföra andra betydande samhällsekonomiska nackdelar.

Staten, arbetsgivare och arbetstagare delar på kostnaderna för korttidsarbete enligt tre fasta nivåer. Staten bär en tredjedel av kostnaderna.

Ärenden om stöd vid korttidsarbete handläggs av Skatteverket. Skatteverkets beslut överklagas som huvudregel till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition